هشدار

میله های مختلف پیشرفت

توسعه دهنده 90%
طراحی 50%
مدیریت 95%

نمودارهای پای